Razpis volitev za svetnika Sveta ŠOLS Kluba prekmurskih študentov

Upravni odbor Kluba prekmurskih študentov je na svoji 9. redni seji, dne 25. 11. 2023 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika Sveta ŠOLS za mandatno obdobje 2023/2024.

Volitve za mesto svetnika bodo potekale v soboto, 23. 12. 2023, s pričetkom ob 8:30. Volitve za svetnika Sveta ŠOLS Kluba prekmurskih študentov bodo potekale v okviru rednega občnega zbora. Občni zbor bo izveden v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota.

Kandidaturo je potrebno poslati najpozneje do vključno 9. decembra 2023 na naslov Klub prekmurskih študentov, Zvezna ulica 10, p. p. 196, 9000 Murska Sobota.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • datum in kraj rojstva,
 • naslov stalnega bivališča,
 • telefonsko številko,
 • letnik in smer študija,
 • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,
 • lastnoročni podpis,
 • potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je dodan razpisu.

Volilna komisija ŠOLS na svoji seji – najkasneje tri dni po izteku roka za oddajo kandidatur – odpre in pregleda prispele kandidature ter preveri, ali so vložene v predpisanem roku in ali posamezni kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje za kandidiranje.

Prepozno prispele kandidature volilna komisija ŠOLS s sklepom zavrže. Pravočasno prispelih, a nepopolnih ali kako drugače nepravilnih kandidatur, se ne zavrže. Volilna komisija ŠOLS v tem primeru od kandidata zahteva dopolnitev kandidature v roku treh dni. V kolikor je kandidatura po izteku tega roka še vedno nepopolna ali kako drugače nepravilna, jo volilna komisija ŠOLS s sklepom zavrže ali zavrne. Kandidatom, ki so pravočasno, popolno in pravilno oddali kandidaturo, volilna komisija ŠOLS po pošti pošlje odločbo o veljavnosti kandidature.

Kandidat za svetnika in volivec (volilni upravičenec) morata:

 • imeti status študenta in to na dan glasovanja izkazati,
 • imeti slovensko državljanstvo ter
 • biti člana študentskega kluba s statusom študentske organizacije lokalnih skupnosti.

Kandidat za svetnika poleg zgornjih pogojev prav tako ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.

Volilna pravica se uresničuje v tisti študentski organizaciji lokalne skupnosti, ki deluje v upravni enoti, na področju katere ima študent volivec stalno bivališče in katere član je.

Volilna pravica se mora uresničevati po naslednjih načelih:

 • Volivec glasuje osebno, nihče nima pravice glasovanja po pooblaščencu.
 • Glasovanje je tajno, z glasovnicami.
 • Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali je glasoval, kako je glasoval oz. zakaj ni glasoval.

Rezultate volilna komisija ŠOLS razglasi najpozneje v sedmih dneh po koncu volitev. Ti bodo javno objavljeni na spletni strani in razglasni deski Kluba prekmurskih študentov.

Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta ŠOLS najdete tukaj.

Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta ŠOLS.

Alen Lončar

predsednik Kluba prekmurskih študentov

pisarna kluba
Zvezna ulica 10,
9000 Murska Sobota

info@kps.si
040 475 459